Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.psp-szczepocice.gmina-radomsko.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - skany,
  • opisy zdjęć nie spełniają standardów WCAG 2.1,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia 2021-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej  przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego dostępne są na stronie głównej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest mgr Monika Robaszek, pod adresem e-mail: szczepocice.sekretariat@gmina-radomsko.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +44683 35 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek użyteczności publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach, 97- 500 Radomsko, Szczepocice Rządowe 19c - jest częściowo dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd.

Budynek składa się z dwóch części. Jedna część budynku jest jednokondygnacyjna (parter), bez toalety dla osób niepełnosprawnych, z barierą w komunikacji poziomej w postaci schodka o wysokości 17 cm, oznakowaną żółto-czarną taśmą (korytarz z dostępem do klasopracowni: historycznej, matematycznej, oddziału przedszkolnego i biblioteki). Druga część budynku jest dwukondygnacyjna (parter, I piętro), bez toalety dla osób niepełnosprawnych, bez windy i schodołazu, z podjazdem przy wejściu głównym.

Dostosowanie parkingów

Wjazd na parking od drogi głównej, brak barier poziomych, brak oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2021 12:29:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie